ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
ที่ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.
นายชิต โพธิ์เมือง  ครูใหญ่ ๒๔๓๖-๒๔๘๑ 
นายแดง สุวรรณศรี ครูใหญ่ ๒๔๘๑-๒๔๘๒
นายสวาท จิตต์บรรเลง  ครูใหญ่  ๒๔๘๒-๒๔๘๔
นายไสว บัวเรือง  ครูใหญ่ ๒๔๘๔-๒๔๘๖
นายอั้น เหรียญทอง  ครูใหญ่ ๒๔๘๖-๒๔๘๘
นายบุญเลิศ ชูจันทร์  ครูใหญ่ ๒๔๘๘-๒๕๑๑
นายพิศิษฐ์ ศรสังข์  ครูใหญ่ ๒๕๑๑-๒๕๑๙
นายเสริมเกียรติ หาญสาริกิจ  ครูใหญ่ ๒๕๑๙-๒๕๒๑
นายสะอาด โพธิ์จันทร์ อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๑-๒๕๒๕
๑๐ นายทวีศักดิ์ โกมารทัต  อาจารย์ใหญ่ ๒๕๒๕-๒๕๒๗
๑๑ นางสาวอุยะ ตู้จินดา  ผู้อำนวยการ ๒๕๒๗-๒๕๓๙
๑๒ นางกาญจนา เกียรติเอี่ยม  ผู้อำนวยการ ๒๕๓๙-๒๕๔๐
๑๓ นายสุนทร คชสิทธิ์ ผู้อำนวยการ ๒๕๔๐-๒๕๔๔
๑๔ นางสุคนธ์ สากลวารี  ผู้อำนวยการ ๒๕๔๔-๒๕๕๐
๑๕ นายจิรภัทร ศิริพรรณาภรณ์  ผู้อำนวยการ ๒๕๕๐-๒๕๕๓
๑๖ นางศิริรัตน์ กมลวานนท์  ผู้อำนวยการ ๒๕๕๓-๒๕๕๔
๑๗ นายสมภพ บุญกลั่น  ผู้อำนวยการ ๒๕๕๔-๒๕๕๘
๑๘ นายระวัง ลี้วิชัย  ผู้อำนวยการ ๒๕๕๘-๒๕๖๑
๑๙ ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร อินทจันทร์  ผู้อำนวยการ ๒๕๖๑-๒๕๖๓
๒๐ นายปราโมทย์ อินทรสุชาติ  ผู้อำนวยการ ๒๕๖๓-ปัจจุบัน