โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) 

      เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2476 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งครุ 1 (วัดใหม่ทุ่งครุ) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดทุ่งครุเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4   ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2478 นายผาด พึ่งสาย ได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งครุ 1 (วัดใหม่ทุ่งครุ) คิดเป็นพื้นที่  5 ไร่ 58 ตารางวา

  

      ปี พ.ศ. 2506  ทางคณะสงฆ์เปลี่ยนนามวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเป็น “วัดทุ่งครุ” ตามนามตำบล เป็นวัดพุทธศาสนา วัดเดียวในตำบลทุ่งครุ โรงเรียนจึงเปลี่ยนนามตามวัดเป็น “โรงเรียนวัดทุ่งครุ” ใช้อักษรย่อ ว่า “ส.ว.ค.” โดยหนังสืออำเภอที่ รบ. 57/1897 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2508

      ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนวัดทุ่งครุ โอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี

      ปี พ.ศ.2514 ทางราชการได้โอนโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีไปสังกัดนครหลวง กรุงเทพธนบุรี

      ปี พ.ศ.2516 ทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โดยรวมนครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนทั้งหมดจึงไปสังกัดกรุงเทพมหานคร

      ปีงบประมาณ 2541 สำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นเขตตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเดิม ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง เป็นเขตทุ่งครุ  มี  2 แขวง ได้แก่ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม  2541 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียน จากเขตราษฎร์บูรณะมาเป็นเขตทุ่งครุ ดังนี้

.

ทค. วท.

      ปีการศึกษา 2555  โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) ได้เปิดเป็นโรงเรียนขยายโอกาสโดยเริ่มเปิดการเรียนการสอนระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1  ขึ้นเป็นปีแรก  ปัจจุบันเปิดการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับอนุบาลปีที่ 1 ถึง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3