วิสัยทัศน์

จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษที่เน้นนักเรียนเป็นสำคัญ มีความคาดหวังให้นักเรียนมีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่อภาษาอังกฤษ มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร แสวงหาความรู้ พัฒนาตนเองสู่การเรียนรู้ในระดับที่สูงขึ้นไป

พันธกิจ

1.   จัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษอย่างหลากหลายภายใต้กระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ

2.   ให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และอยู่ร่วมกับผู้อื่นอย่างมีความสุข  มีนิสัยรักการอ่าน ใฝ่เรียน  ใฝ่รู้  ปฏิบัติกิจกรรมโดยอาศัยทักษะกระบวนการและนวัตกรรมใหม่ ๆ

3.   ส่งเสริมพัฒนาครูและบุคลากรให้มีศักยภาพในการจัดการเรียนรู้และเทคโนโลยี

เป้าหมาย

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนการสอนโดยให้ผู้เรียนได้พัฒนาทักษะทางภาษาอย่างเต็มศักยภาพและสมารถใช้ภาษาต่างประเทศในการพัฒนาตนเองในการเรียนรู้สู่มาตรฐานสากล

คุณลักษณะอันพึงประสงค์

นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) จะต้องมีลักษณะที่พึงประสงค์ คือ

 1. รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์
 2. ซื่อสัตย์สุจริต
 3. มีวินัย
 4. ใฝ่เรียนรู้
 5. อยู่อย่างพอเพียง
 6. มุ่งมั่นในการทำงาน
 7. รักความเป็นไทย
 8. มีจิตสาธารณะ

คุณภาพผู้เรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

จบชั้นประถมศึกษาปีที่ 6

 • ปฏิบัติตามคำสั่ง คำขอร้อง และคำแนะนำที่ฟังและอ่าน อ่านออกเสียงประโยค ข้อความ นิทาน และบทกลอนสั้น ๆ ถูกต้องตามหลักการอ่าน เลือก/ระบุประโยคและข้อความตรงตามความหมายของสัญลักษณ์หรือเครื่องหมายที่อ่าน บอกใจความสำคัญ และตอบคำถามจากการฟังและอ่านบทสนทนา นิทานง่าย ๆ และเรื่องเล่า
 • พูด/เขียนโต้ตอบในการสื่อสารระหว่างบุคคล ใช้คำสั่ง คำขอร้อง คำขออนุ­ญาต และให้คำแนะนำ พูด/เขียน แสดงความต้องการ ขอความช่วยเหลือ ตอบรับและปฏิเสธการให้ความช่วยเหลือในสถานการณ์ง่าย ๆ พูดและเขียนเพื่อขอและให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน ครอบครัว และเรื่องใกล้ตัว พูด/เขียนแสดงความรู้สึกเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว กิจกรรมต่าง ๆ พร้อมทั้งให้เหตุผลสั้น ๆ ประกอบ
 • พูด/เขียนให้ข้อมูลเกี่ยวกับตนเอง เพื่อน และสิ่งแวดล้อมใกล้ตัว เขียนภาพ แผนผัง แผนภูมิ และตารางแสดงข้อมูลต่าง ๆ ที่ฟังและอ่าน พูด/เขียนแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องต่าง ๆ ใกล้ตัว
 • ใช้ถ้อยคำ น้ำเสียง และกิริยาท่าทางอย่างสุภาพ เหมาะสม ตามมารยาทสังคมและวัฒนธรรมของเจ้าของภาษา ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเทศกาล/วันสำคัญ­/งานฉลอง/ชีวิตความเป็นอยู่ของเจ้าของภาษา เข้าร่วมกิจกรรมทางภาษาและวัฒนธรรมตามความสนใจ
 • บอกความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างการออกเสียงประโยคชนิดต่าง ๆ การใช้เครื่องหมายวรรคตอนและการลำดับคำตามโครงสร้างประโยคของภาษาต่างประเทศและภาษาไทย เปรียบเทียบความเหมือน/ความแตกต่างระหว่างเทศกาล งานฉลองและประเพณีของเจ้าของภาษากับของไทย
 • ค้นคว้า รวบรวมคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับกลุ่มสาระการเรียนรู้อื่นจากแหล่งการเรียนรู้ และนำเสนอด้วยการพูด/การเขียน
 • ใช้ภาษาสื่อสารในสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในห้องเรียนและสถานศึกษา
 • ใช้ภาษาต่างประเทศในการสืบค้นและรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ
 • มีทักษะการใช้ภาษาต่างประเทศ (เน้นการฟัง-พูด-อ่าน-เขียน) สื่อสารตามหัวเรื่องเกี่ยวกับ ตนเอง ครอบครัว โรงเรียน สิ่งแวดล้อม อาหาร เครื่องดื่ม เวลาว่างและนันทนาการ สุขภาพและสวัสดิการ การซื้อ-ขายและลมฟ้าอากาศ ภายในวงคำศัพท์ประมาณ 1,050-1,200 คำ (คำศัพท์ที่เป็นรูปธรรมและนามธรรม)
 • ใช้ประโยคเดี่ยวและประโยคผสม (Compound Sentence) สื่อความหมายตามบริบท ต่าง ๆ

ที่มา : 2562 : หลักสูตรกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)