นางสาลิกา  เทพภักดี
พนักงานการเงิน
นางอัมพร  เหรียญทอง
พนักงานธุรการ