นางสาวพิมพร  จันทร์แจ้ง
นางสาวนิตยา  วารี
นางสุกัญญา  แสนฤทธิ์
นางมาลี  แย้มอ่วม
นางกมลลักษณ์  พุ่มเจริญ