อนุบาล1

นางสาวภนิตา  ทะนวนรัมย์
ประจำชั้นอนุบาล 1/4
นางดวงดาว  เทียมศิริ
ประจำชั้นอนุบาล 1/2
นางศิริลักษณ์  โคตรเคน
ประจำชั้นอนุบาล 1/1
นางสาววรวรรณ  โพธิ
ประจำชั้นอนุบาล 1/3
นางทิชา  ล้อมกลาง
ประจำชั้นอนุบาล 1/5