ประถมศึกษาปีที่ 2

นางสมจิต  แสงทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
นางสาวอรฤดี  รักไทย
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/2
นางสาวสุชาวดี  เอมใจ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/3
นายรังสรรค์  นาคสิงห์ทอง
ครูพิเศษ
นางสาวทองคำ  ฟักปลาด
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 2/5