ประถมศึกษาปีที่ 4

นางปริชญา  จำสนอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/1
นางสาวศิวิมล  ประจำทอง
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/2
นางสาวกมลลักษณ์  บุญขันธ์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/3
นางสาวทรัพย์  ตุ้มดีลัง
ครูพิเศษ
นางสาวแสงสุรีย์ คลุ้มกระโทก
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 4/5