ประถมศึกษาปีที่ 5

นางสาวอนุธิดา  วรภูมิ
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1
หัวหน้าสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 5
นางสาวหนึ่งฤทัย  พรหนุน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/4
นางกุลวรา  ตันปิน
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/5
นางสาววันเพ็ญ  สุดไพเราะห์
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/6
นางสาวดลดา  อิ่มจิต
ครูพิเศษ