โครงการผลิตสื่อการเรียนรู้

1. วัตถุประสงค์

1. เพื่อสำรวจสื่อการเรียนรู้ที่ใช้ในปัจจุบัน และคัดเลือกสื่อที่สามารถนำไปพัฒนาใช้ร่วมกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของโรงเรียน

2. เพื่อผลิตสื่อการเรียนรู้ที่มีความเหมาะสมและมีคุณภาพมาใช้ในการเรียนการสอน

3. เพื่อส่งเสริมให้ครูสร้างและพัฒนาสื่อ/นวัตกรรมในการจัดการเรียนการสอน

2. เป้าหมาย

          2.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ

                ครูร้อยละ 75 มีสื่อการเรียนรู้ในการจัดการเรียนการสอน

          2.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ

ครูมีสื่อการเรียนรู้ในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ