โครงการวิจัยในชั้นเรียน

1. วัตถุประสงค์

        1. เพื่อส่งเสริมให้ครูใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน

        2. เพื่อส่งเสริมให้ครูสามารถใช้การวิจัยในชั้นเรียนแก้ปัญหาการจัดการเรียนการสอน

        3. เพื่อนำผลมาใช้ปรับปรุงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน                                 

2. เป้าหมาย

2.1 เชิงปริมาณ

 บุคลากรครู  จำนวน   103  คน

2.2 เชิงคุณภาพ

2.2.1. ครูร้อยละ 100 ใช้กระบวนการศึกษาวิจัยเพื่อการพัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียน และจัดทำรายงานการวิจัยในชั้นเรียนอย่างเป็นระบบ ภาคเรียนละ 1 เรื่อง

2.2.2. ครูร้อยละ 80 นำผลการวิจัยในชั้นเรียนมาใช้ปรับปรุงการเรียนการสอนเพื่อประโยชน์สูงสุดแก่ผู้เรียน