โครงการส่งเสริมศักยภาพการเรียนรู้คณิตศาสตร์

1. กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์

2. กิจกรรมสูตรคูณพาเพลิน

3. กิจกรรมเกม 24

4. กิจกรรมคณิตคิดในใจ

5. กิจกรรมคิดเลขเร็ว

6. กิจกรรมเรียนรู้สู่โครงงานคณิตศาสตร์