โครงการแนะแนวนักเรียน

1. กิจกรรมแนะแนวศึกษาต่อ

2. กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ

3. กิจกรรมติดตามนักเรียนที่สำเร็จการศึกษา