โครงการเสริมสร้างขวัญและกำลังใจครูในโอกาสต่างๆ  ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมสัมมนาข้าราชการครูและบุคลากร

2. กิจกรรมวันปีใหม่

3. กิจกรรมการแสดงความยินดีในโอกาสต่างๆ