โครงการระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน ประกอบด้วย 2 กิจกรรม

1. กิจกรรมเยี่ยมบ้านนักเรียน

วัตถุประสงค์

1.1 เพื่อให้ความช่วยเหลือนักเรียนในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น

1.2 เพื่อช่วยให้ผู้ปกครองได้เข้าใจและให้ความร่วมมือในการส่งเสริมพัฒนาการของนักเรียน 

2. กิจกรรมระบบคัดกรองนักเรียน

วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อให้นักเรียนได้รับแนวทางการช่วยเหลืออย่างเป็นระบบตามวิธีการแนะแนว

2.2 เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น อันเป็นการขัดขวางความเจริญงอกงามและพัฒนาการของเด็ก

2.3 เพื่อให้นักเรียนมีขวัญกำลังใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อการดำรงตนในสังคมของโรงเรียน

กลุ่มเป้าหมายและตัวชี้วัดด้านปริมาณ

ด้านปริมาณ  นักเรียนโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)ได้รับการส่งเสริมในด้านการแนะแนวตลอดปีการศึกษา 2563

ด้านคุณภาพ  นักเรียนมีคุณภาพตามที่ประเทศชาติต้องการ สามารถปรับตัวอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขผ่านเกณฑ์ร้อยละ  90