โครงการกิจกรรมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน  ประกอบด้วย 9 กิจกรรม

1. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับปฐมวัย

2. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับประถมศึกษา

3. กิจกรรมทัศนศึกษาระดับมัธยมศึกษา

4. กิจกรรมค่ายกลางวันและเดินทางไกลลูกเสือสามัญและยุวกาชาด ระดับ 2 (ป.5)

5. กิจกรรมค่ายกลางวันและเดินทางไกลลูกเสือสามัญและยุวกาชาดระดับ 2 (ป.6)

6. กิจกรรมอยู่ค่ายพักแรมและสอบเครื่องหมายวิชาพิเศษลูกเสือ-เนตรนารีสามัญรุ่นใหญ่ (ม.1-ม.3)

7. กิจกรรมทบทวนคำปฏิญาณและสวนสนามลูกเสือ-เนตรนารี

8. กิจกรรมวันมหาธีรราชเจ้า

9. กิจกรรมสานสัมพันธ์ลูกเสือกองร้อยพิเศษ รุ่น 9