โครงการเศรษฐกิจพอเพียง  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมบัญชีรับ-จ่าย

2. กิจกรรมรณรงค์ประหยัดพลังงาน