โครงการโรงเรียนส่งเสริมสุขภาพ  ประกอบด้วย 3 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมลูกน้ำยุงลาย

2. กิจกรรมกายบริหาร

3. กิจกรรมเด็กไทยไร้พุง