โครงการพัฒนาสภาพแวดล้อมในการทำงาน  ประกอบด้วย 2 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรม Big Cleaning Day

2. กิจกรรมจิตอาสา