โครงการส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างโรงเรียนและชุมชน  ประกอบด้วย 4 กิจกรรมหลัก

1. กิจกรรมการประชุมสัมมนาคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. กิจกรรมสัมมนาประธานกรรมการเครือข่ายผู้ปกครอง

3. กิจกรรมประชุมผู้ปกครอง

4. กิจกรรมจัดงานประจำปีหลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง)