ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง เลื่อนเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (27 พ.ค.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๕ | ๒๖ | ๒๗ | ๒๙), มาตรการแนบท้ายประกาศฯ... (ฉบับที่ ๒๕ | ๒๖) (18 พ.ค.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง กำหนดเปิดภาคเรียนที่หนึ่ง ปีการศึกษา 2564 ของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร (8 พ.ค.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง ให้ประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานครสวมหน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าทุกครั้งตลอดเวลาที่ออกนอกเคหสถาน หรือสถานที่พำนัก
ลงวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๔
 (27 เม.ย.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๒๔) ลงวันที่ ๑๗ เมษายน ๒๕๖๔ หน้า 1 | 2 | 3 | (27 เม.ย.64)
 ประกาศกรุงเทพมหานคร เรื่อง สั่งปิดสถานที่เป็นการชั่วคราว (ฉบับที่ ๑๖) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ (6 ม.ค.64)