สำนักการศึกษา(กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน) แจ้งบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๘/๓๒๐๑ ลงวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง แนวปฏิบัติการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) (18 พ.ค.64)
 สำนักการศึกษา(กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน) แจ้งบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๘/๓๑๑๕ ลงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๔ เรื่อง ขออนุญาตใช้อาคารสถานที่โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร เพื่อใช้ในการรับนักเรียน โรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา 2564 (18 พ.ค.64)
 สำนักการศึกษา(กองเสริมสร้างสมรรถนะนักเรียน) แจ้งบันทึกข้อความ ด่วนที่สุด ที่ กท ๐๘๐๘/๒๖๕๖ ลงวันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๖๔
เรื่อง การดำเนินการรับนักเรียนของโรงเรียนในสังกัดกรุงเทพมหานคร ปีการศึกษา ๒๕๖๔ ในสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) (27 เม.ย.64)
 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๔) ลงวันที่ ๔ มกราคม ๒๕๖๔ (ุ6 ม.ค.64)
 ประกาศสำนักการศึกษา เรื่อง ปิดสถานศึกษาชั่วคราว เนื่องจากเหตุพิเศษ (ฉบับที่ ๓) ลงวันที่ ๑ มกราคม ๒๕๖๔