ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เรื่อง แจ้งวันเรียนชดเชยในวันที่มีการประกาศหยุดเรียนกรณีพิเศษเนื่องจากสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙... (8 ก.พ.64)
  ประกาศโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์) เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนของโรงเรียน (29 ม.ค.64)