เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมต้น
ชาย หญิง
ชุดนักเรียน
 ชุดลูกเสือ  ชุดยุวกาชาด
เครื่องแบบนักเรียนระดับประถมปลาย
ชาย หญิง
 ชุดลูกเสือ  ชุดยุวกาชาด