จำนวนนักเรียน
ประจำปีการศึกษา 2563 
(ณ วันที่ 25 ก.ค.63)
ระดับชั้น จำนวน จำนวน จำนวน
นักเรียนชาย นักเรียนหญิง รวม
อนุบาล 1 78 71 149
อนุบาล 2 100 92 192
ประถมศึกษาปีที่ 1 92 85 177
ประถมศึกษาปีที่ 2 114 99 213
ประถมศึกษาปีที่ 3 99 122 221
ประถมศึกษาปีที่ 4 124 116 240
ประถมศึกษาปีที่ 5 107 110 217
ประถมศึกษาปีที่ 6 120 117 237
มัธยมศึกษาปีที่ 1 81 88 169
มัธยมศึกษาปีที่ 2 70 89 159
มัธยมศึกษาปีที่ 3 71 74 145
การศึกษาพิเศษ 9 4 13
รวม 1,065 1,067 2,132

 

จำนวนบุคลากร
ประจำปีการศึกษา 2563
(ณ วันที่ 25 ก.ค.63)
ตำแหน่ง ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ ชั่วคราว
ชาย หญิง ชาย หญิง ชาย หญิง
ผู้อำนวยการ 1          
รองผู้อำนวยการ    4        
ครู ค.ศ.3 2 10        
ครู ค.ศ.2 14 28        
ครู ค.ศ.1 10 31        
ครูผู้ช่วย  1 8        
เจ้าหน้าที่ธุรการ   1        
เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี   1        
คนเลี้ยงเด็ก       4   7
ภารโรง     2 3   1
แม่ครัวและผู้ช่วยแม่ครัว           9
รวม 28 83 2 7   17