โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)  ตั้งอยู่เลขที่   467 ถนนประชาอุทิศ แขวงทุ่งครุ เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140  โทร. 0 2463 7295 โทรสาร 0 2815 8150

เปิดทำการสอนตั้งแต่วันที่ 6 พฤษภาคม 2476 ใช้ชื่อว่า โรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งครุ 1 (วัดใหม่ทุ่งครุ) โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดทุ่งครุเป็นสถานที่เรียนชั่วคราว เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

ต่อมาเมื่อวันที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2478 นายผาด พึ่งสาย ได้มอบที่ดินให้กับโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งครุ 1 (วัดใหม่ทุ่งครุ) มีสาระสำคัญพอสรุปได้ ดังนี้

 

นายผาด  พึ่งสาย ยอมยกที่ดินระวาง 831 ว.เลขที่ 140 โฉนดที่ 2150 ตำบล (บ้านครุ)  ทุ่งครุ อำเภอราษฎร์บูรณะ มีพื้นที่ทั้งหมด 12 ไร่ 1 งาน 60 ตารางวา ให้เฉพาะด้านที่ต่อกับวัดใหม่ทุ่งครุ ทางด้านตะวันออก ด้านกว้าง 2 เส้น 2 วา ด้านยาว 2 เส้น 9 วา   คิดเป็นพื้นที่  5 ไร่ 58 ตารางวา ให้เป็นที่ดินของโรงเรียนประชาบาล ตำบลทุ่งครุ 1 (วัดใหม่ทุ่งครุ)

ปี พ.ศ. 2512 ทางราชการได้จัดสรรงบประมาณ 50,000 บาท เพื่อสร้างอาคารแบบโรงเรียนฝึกงานชั่วคราว ขนาด 7 x 27 เมตร ใช้เป็นสถานที่เรียน สร้างในพื้นที่ 6 ไร่ 3 งาน 75 ตารางวา     (ฝั่งตะวันออกของถนนประชาอุทิศ ซึ่งเป็นโรงเรียนปัจจุบัน) เป็นที่ดินของ นายผาด พึ่งสาย และนางละมัย พึ่งสาย ภรรยา ซึ่งเป็นผู้จัดการมรดกตามพินัยกรรม ได้ทำหนังสือยืนยันให้กระทรวงศึกษาธิการ ใช้เป็นที่ปลูกสร้างอาคารเรียน เป็นอาคารสถานที่ศึกษา โดยความเห็นชอบของทางวัด

ปี พ.ศ. 2506  ทางคณะสงฆ์เปลี่ยนนามวัดราษฎร์ศรัทธาธรรมเป็น “วัดทุ่งครุ” ตามนามตำบล เป็นวัดพุทธศาสนา วัดเดียวในตำบลทุ่งครุ โรงเรียนจึงเปลี่ยนนามตามวัดเป็น “โรงเรียนวัดทุ่งครุ” ใช้อักษรย่อ ว่า “ส.ว.ค.” โดยหนังสืออำเภอที่ รบ. 57/1897 ลงวันที่ 25 มีนาคม 2508

ปี พ.ศ. 2509 โรงเรียนวัดทุ่งครุ โอนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรี

ปี พ.ศ.2514 ทางราชการได้โอนโรงเรียนที่สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดธนบุรีไปสังกัด
นครหลวง กรุงเทพธนบุรี

ปี พ.ศ.2516 ทางกรุงเทพมหานคร ได้จัดระเบียบการบริหารราชการแผ่นดินใหม่โดยรวม
นครหลวงกรุงเทพธนบุรี เป็นกรุงเทพมหานคร และโรงเรียนทั้งหมดจึงไปสังกัดกรุงเทพมหานคร

ปีงบประมาณ 2521  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น 12 ห้องเรียนแบบ ร.ร.800  จำนวน 1 หลัง  เป็นเงิน 1,740,000  บาท  ส่งมอบงานเมื่อวันที่  23  มิถุนายน  2521

 • สร้างโรงอาหาร 2  หลัง  ขนาด 6 x 12  เมตร  เป็นเงิน  236,000  บาท
 • สร้างโรงฝึกงาน 1  หลัง  เป็นเงิน  30,000  บาท
 • สร้างบ้านพักครูแบบของ กทม.ขนาด 2 ห้องนอน จำนวน 2  หลัง  เป็นเงิน  156,000  บาท

          โรงเรียนได้เปิดทำการสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 - 6 ตามแผนการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.  2520  และในปีการศึกษา 2521 ใช้อักษรย่อว่า

.

รณ.   วท.

          ปีงบประมาณ  2525  ได้งบประมาณสร้างอาคารเรียนตึก 3 ชั้น  9  องเรียน แบบ ร.ร. 800 เชื่อมต่อ อาคาร 1 เดิมเป็นเงิน  1,738,000  บาท  ส่งมอบงานเมื่อวันที่  7  มิถุนายน  2525

 • สร้างบ้านพักครูแบบไม้ชั้นเดียว ใต้ถุนสูง  จำนวน 1 หลัง  โดยนายจำลอง  พ่วงสกุล บริจาคค่าวัสดุ  นายสะอาด  โพธิ์จันทร์ บริจาคค่าแรงงาน  เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น  70,000 บาท

         ปีงบประมาณ 2527  ได้รับงบประมาณต่อเติมโรงอาหาร  ถมสนามและทำรั้ว คลส.อิฐโปร่งด้านหน้าโรงเรียน

ปี พ.ศ. 2527 โรงเรียนวัดทุ่งครุ ได้เพิ่มชื่อต่อท้ายเป็น “โรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)” ตามชื่อสกุลของผู้บริจาคที่ดินให้สร้างโรงเรียน

ปีงบประมาณ 2528  ได้รับงบประมาณสร้างอาคารเรียน 4 ชั้น  ชั้นล่างโล่ง 16 ห้องเรียน แบบ สนศ. 264  งบประมาณ  3,958,000  บาท

ปีงบประมาณ 2529  ได้รับงบประมาณสร้างรั้วคอนกรีตทั้ง 2 ด้าน  พร้อมประตูเหล็กเลื่อน งบประมาณ  286,000  บาท

ปีงบประมาณ 2530  ได้งบประมาณเทพื้นถนน คสล.และสนามอเนกประสงค์  ด้านหน้าอาคาร 1-2  งบประมาณ  280,890  บาท

ปีงบประมาณ 2532  ได้งบประมาณสร้างรั้วคอนกรีต  1  ด้าน  งบประมาณ  224,000  บาท

ปีงบประมาณ 2533  ได้รับงบประมาณสร้างโรงอาหาร งบ สส. งบประมาณ  224,000  บาท

ปีงบประมาณ 2534  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงเสริมสร้างโรงเรียน  เป็นเงิน 8,260,000  บาท

 • สร้างอาคารเรียน 4 ชั้น สนศ. 264 จำนวน 1  หลัง  ชั้นล่างโล่ง จำนวน  12  ห้องเรียน
 • บ้านพักภารโรง 2 ชั้น ชั้นล่างเป็นห้องส้วม 6 ห้อง ที่นั่งแบบ ศอ. 192 พร้อมติดมิเตอร์วัดกระแสไฟฟ้าขนาด 5 แอม  จำนวน 1 เครื่อง
 • ถมดินบริเวณก่อสร้าง และหลังคาอาคารเรียนเดิมสูงประมาณ 1 เมตร
 • สร้างถนน คสล. กว้าง 4 เมตร ยาว 79 เมตร พร้อมประตูเหล็กบานเลื่อน แบบ ศอ. 67
 • สร้างท่อระบายน้ำตามระบบ ท.60/29 พร้อมบ่อพักความยาวประมาณ 129.5  เมตร
 • ถมดินสนามหน้าโรงเรียนเนื้อที่ประมาณ 4,400  ตารางเมตร  สูง 0.60  เมตร
 • ได้รับงบประมาณจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สร้างหอกระจายข่าว งบประมาณ 6,120 บาท

          ปีงบประมาณ  2535  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ปรับปรุงเสริมสร้างโรงเรียน  งบประมาณ 621,800 บาท  ดังนี้

 • เทพื้น คสล.หนา 0.10 เมตร ศอ. 207  พร้อมถมทรายสูงเฉลี่ย 0.60  เมตร
 • เสริมรั้วเหล็กบนรั้ว คลส. ด้านหน้าโรงเรียนยาวประมาณ 75 เมตร
 • เทพื้น คสล. หนา 0.08 เมตร  แบบศอ.207  พร้อมถมทรายสูงเฉลี่ย 0.52  เมตร ที่ทาง

หน้าอาคารเรียน 3  เนื้อที่ประมาณ  124  ตารางเมตร

 • ปีงบประมาณ 2526   ได้รับงบประมาณปรับปรุงยกระดับยกระดับส้วมนักเรียนขนาด 12

ที่นั่ง  จำนวน 3 หลัง  แบบ ร.ร. 520  เป็นแบบ ศอ. 312  ให้สูงจากเดิมประมาณ 0.80  เมตร งบประมาณ  266,900  บาท

 • ถมดินบริเวณหน้าบ้านพักครูและบ้านพักภารโรงพร้อมวางท่อระบายน้ำ  งบประมาณ

155,520  บาท

 • งบบริจาคกรรมการศึกษาร่วมกับ พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันสร้างมณฑปประดิษฐาน

พระพุทธรูปหลวงพ่อพุทธโสธร (จำลอง)  เป็นแบบจัตุรมุข  มียอดแหลมตรงกลาง จำนวน 1 หลัง  งบประมาณ 952,000  บาท  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 8  กุมภาพันธ์ 2536

          ปีงบประมาณ 2538  ได้รับงบประมาณบริจาค จากนายเจียมและนางละม่อม  ทองทั้งสาย  บริจาคสนามเด็กเล่นเพื่อเป็นสถานที่ออกกำลังกายของเด็ก 1 แห่ง  วงเงิน 652,000  บาท  เมื่อวันที่  13  มกราคม 2538

          ปีงบประมาณ 2539  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ก่อสร้างอาคารเรียนเป็นตึก 4 ชั้น  อาคารแบบ สนศ. 384  ก่อสร้างโดยบริษัท เสรีการโยธา  จำกัด  ตั้งแต่วันที่  22  กันยายน  2540 ถึงวันที่ 19  กรกฎาคม  2541  แล้วเสร็จเมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม  2541  งบประมาณ 10,331,000 บาท  ปัจจุบันเป็นอาคาร 5

          ปีงบประมาณ 2540 ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  สร้างหอสมุดเฉลิมพระเกียรติ “กาญจนาภิเษก”  รัชกาลที่ 9  เพื่อเป็นที่ระลึกของกรุงเทพมหานคร  มอบให้โรงเรียน  1  หลังพร้อมครุภัณฑ์และหนังสืองบประมาณ  งบประมาณค่าก่อสร้าง 1,252,000  บาท  สร้างเสร็จเมื่อวันที่  12  มิถุนายน  2541

ปีงบประมาณ 2541 สำนักงานเขตทุ่งครุ เป็นเขตตั้งใหม่ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม  2540 เปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตราษฎร์บูรณะเดิม ซึ่งมีอยู่ 4 แขวง เป็นเขตทุ่งครุ  มี  2 แขวง ได้แก่ แขวงทุ่งครุ และแขวงบางมด โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 6 มีนาคม  2541 เป็นต้นไป ทางโรงเรียนจึงได้เปลี่ยนอักษรย่อของโรงเรียน จากเขตราษฎร์บูรณะมาเป็นเขตทุ่งครุ ดังนี้

 

.

ทค. วท.

           ปีงบประมาณ  2542  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร ซ่อมแซมอาคารเรียนและบริเวณอาคารสถานที่  งบประมาณ  1,092,000 บาท

           ปีงบประมาณ 2543  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  ซ่อมแซมอาคารเรียนและบริเวณอาคารสถานที่  งบประมาณ  1,990,000  บาท ปรับปรุงโรงเรียน ดังนี้

 • สร้างท่อระบายน้ำขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร  ด้านหลังอาคารริมน้ำ  ด้านข้างและริม

รั้ว ด้านหน้าโรงเรียน

 • ปรับปรุงห้องสมุด
 • ทาสีอาคารเรียน 1,2,3 และ 4
 • ทำหลังคาและมุงกระเบื้องลอนคู่อาคารอเนกประสงค์ หลังอาคาร 5

          - ปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณจากงบเหลือจ่าย  เป็นเงินอุดหนุนรัฐบาล  วงเงิน 293,000บาท เป็นค่าซ่อมแซมและปรับปรุงอาคาร 1 , 2 และ 3

 • ซ่อมแซมส้วมนักเรียนหลังอาคาร 1 , 2 และ 3
 • ซ่อมแซมห้องน้ำครู อาคาร 2
 • ปรับปรุงซ่อมแซมที่ดื่มน้ำนักเรียน 2  ที่
 • ซ่อมแซมอาคารเรียน อาคาร 3 และ 4
 • ปรับปรุงขยายทางเท้าทางเข้าโรงเรียน
 • ปรับปรุงทางเท้าด้านหน้าและรอบมณฑป
 • ปีงบประมาณ 2544 ได้รับเงินงบประมาณเงินกู้ธนาคารโลก เงิน 1,152,227  บาท

ปรับปรุงดังนี้

 • ปรับปรุงรั้ว คสล.ด้านหน้า
 • ปรับปรุงสนาม คสล.ปูตัวหนอนทำรางระบายน้ำเป็นลานจอดรถ
 • ปรับปรุงห้องประชุม อาคาร 3 กั้นห้องด้วยอลูม เนียมพร้อมกระจก

ปีงบประมาณ 2544  ได้รับงบประมาณแปรญัตติ จากกรุงเทพมหานคร  โดยสมาชิกสภา

กรุงเทพมหานคร  เขตทุ่งครุ (นายโสภณ  ขวัญบัว)  ดังนี้

 • โครงเหล็กหลังคา พร้อมมุงด้วยใยสังเคราะห์สีเขียว  งบประมาณ 299,000  บาท
 • ติดตั้งเครื่องปรับอากาศ และปรับปรุงอาคาร 3  จำนวน 3  เครื่อง  งบประมาณ  105,000 

บาท

           ปีงบประมาณ  2545  ปรับปรุงกันสาด  เชื่อมอาคาร 2 และ 3  ที่ชำรุดทั้ง 2 ชั้นเป็นห้องพักครูเป็นเงิน  40,932  บาท

 • ติดตั้งประตูอลูมิเนียมสีชา เป็นเงิน  32,092  บาท
 • ก่ออิฐฉาบปูน เป็นเงิน  16,860  บาท
 • อุดรูระเบียง ตอนบนติดตั้งหน้าต่างอลูมิเนียมสีชา  กระจกสีชา หน้า 5 ม.ม.  เป็นเงิน

92,016  บาท

 • ติดตั้งกันสาดอลูมิเนียม เป็นเงิน 5,660  บาท

  ปีงบประมาณ 2547  รื้อฝาบ่อน้ำใต้ดิน  รวม 2 รายการเป็นเงินทั้งสิ้น  206,000  บาท

           ปีงบประมาณ 2547  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานคร  จำนวน  7,520,000  บาท เพื่อสร้างอาคารใหม่เป็นตึก  5  ชั้น  แบบ สนศ.385  จำนวน 1 ห้องเรียน  ใต้ถุนโล่ง  เริ่มก่อสร้างเมื่อวันที่  1  เมษายน  2546  ถึงวันที่ 4  กุมภาพันธ์  2547  ใช้เป็นอาคารเรียน อาคาร 6

           ปี 2552  ได้รับเงินบริจาคจาก นายวิเชียร  บำเพ็ญนรกิจ  เป็นจำนวนเงิน  900,000  บาท  เพื่อเป็นอนุสรณ์แก่บิดา  และให้นักเรียนได้ มีสถานที่เรียนคอมพิวเตอร์  และได้รับการสนับสนุนเครื่องคอมพิวเตอร์จากคุณแม่ละม่อม  ทองทั้งสาย  อีก  41  เครื่อง  เป็นเงิน  800,000  บาท  พร้อมติดตั้งให้แล้วเสร็จโดย ร.ต.อ.สมาน   ทองทั้งสาย  ซึ่งเป็นบุตร

           ปี 2552  ได้รับงบประมาณจากกรุงเทพมหานครสร้างอาคารทอผ้า  งบประมาณ  520,000   บาท  ซึ่งใช้เรียนวิชาหัตถกรรมการทอ  เป็นอาคาร 2 ต่อ  จากอาคารไม้ซึ่งทางวัดทุ่งครุและผู้มีจิตศรัทธาสร้างให้ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548  และได้รับงบประมาณแปรญัตติจาก สข.โชคชนะ  โพธิ์เงิน และ สข.สุดใจ  สิงห์ครุ  สร้างเวทีกลางแจ้งให้  ใช้งบประมาณ  100,000  บาท

           ปีงบประมาณ 2553  ได้รับงบประมาณกรุงเทพมหานครสร้างอาคารเรียนแบบ สนศ. 505  จำนวน  2  หลัง  โดยรื้อถอนอาคาร 1 และอาคาร 2  แล้วปลูกสร้างทดแทนที่เดิม  ขนาดโครงสร้างอาคารละ  15  ห้องเรียน  ตามสัญญาที่  36 / 2553  ลงวันที่  20 กรกฎาคม 2553  กำหนดสัญญา  310  วัน