ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนวัดทุ่งครุ (พึ่งสายอนุสรณ์)
ที่ ชื่อ สกุล ตำแหน่ง ปี พ.ศ.

1
2
3
4
5
6    
7
8    
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

นายชิต    
นายแดง
นายสวาท
นายไสว
นายอั้น
นายบุญเลิศ
นายพิศิษฐ์
นายเสริมเกียรติ
นายสะอาด
นายทวีศักดิ์
นางสาวอุบะ
นางกาญจนา
นายสุนทร
นางสุคนธ์
นายจิรภัทร
นางศิริรัตน์
นายสมภพ
นายระวัง
ว่าที่ร้อยตรีวิเชียร
นายปราโมทย์
นางอรสา

โพธิ์เมือง
สุวรรณศรี
จิตต์บรรเลง
บัวเรือง
เหรียญทอง
ชูจันทร์
ศรสังข์
หาญสาริกิจ
โพธิ์จันทร์
โกมารทัต
ตู้จินดา
เกียรติเอี่ยม
คชสิทธิ์
สากลวารี
ศิริพรรณาภรณ์
กมลวานนท์
บุญกลั่น
ลี้วิชัย
อินทจันทร์
อินทรสุชาติ
พุ่มสวัสดิ์

ครูใหญ่ 
ครูใหญ่ 
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
ครูใหญ่
อาจารย์ใหญ่
อาจารย์ใหญ่
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ
ผู้อำนวยการ

2436-2481
2481-2482
2482-2484
2484-2486
2486-2488
2488-2511
2511-2519
2519-2521
2521-2525
2525-2527
2527-2539
2539-2540
2540-2544
2544-2550
2550-2553
2553-2554
2554-2558
2558-2561
2561-2563
2563-2566
2566-ปัจจุบัน