ประถมต้น
ชุดนักเรียนชาย ชุดนักเรียนหญิง
ชุดลูกเสือ ยุวกาชาด นักเรียนหญิง ชาย การติดป้ายชื่อโรงเรียนชุดลูกเสือชาย
ผ้าพันคอชุดลูกเสือชาย
ประถมปลาย
ชุดลูกเสือชาย การติดป้ายชื่อโรงเรียนชุดลูกเสือชาย
ชุดยุวกาชาดนักเรียนหญิง การติดป้ายชื่อโรงเรียนชุดยุวกาชาดหญิง